W związku z panującymi obostrzeniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania wirusa COVID-19 na terenie obiektu Studenckiego Centrum Kultury obowiązują poniższe zasady zachowania.

Zalecenia dotyczące korzystania z pomieszczeń w Studenckim Centrum Kultury:

 1. Niniejsze zalecenia dotyczą zasad korzystania z pomieszczeń Studenckiego Centrum Kultury z siedzibą przy ul.Katowickiej 95 w Opolu, działającego w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego, zwanego dalej SCK.
 2. Z pomieszczeń SCK korzystać mogą zarówno studenci, jak i mieszkańcy Opola, jak i województwa.
 3. W czasie trwania pandemii rezerwacja sal odbywa się poprzez drogę mailową na skrzynkę sckultury@gmail.com.
 4. Osoba zainteresowana powinna uprzednio zarezerwować salę min. na dzień przed terminem udostępnienia oraz w dniu wypożyczenia wypełnić wzór wniosku o udostępnienie sali, dostępny na portierni lub w biurze administracji.
 5. Klucze do pomieszczeń wydawane są przez portiera SCK osobom upoważnionym przez kierownika SCK na podstawie okazania dokumentu tożsamości.
 6. Osoby przebywające na terenie obiektu SCK powinny zachować min. 2 metry odstępu od osób znajdujących się w pobliżu.
 7. Przebywając w jednym pomieszczeniu w liczbie powyżej 2 osób, zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa.
 8. Zaleca się stosowanie płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy portierni, wchodząc oraz opuszczając teren obiektu SCK.
 9. Zaleca się ograniczenie w miarę możliwości korzystania z toalet.
 10. Osoby wynajmujące salę są zobowiązane do przestrzegania limitu osób, wynikającego z wielkości powierzchni konkretnych pomieszczeń.
 11. Obecnie do użytku zostały przeznaczone sale: taneczna, teatralna, kameralna oraz sala prób zespołów.
 12. Maksymalna liczba osób mogących wspólnie korzystać z sali teatralnej lub tanecznej to 20 osób, z sali kameralnej to 16 osób, a z sali prób zespołów to 2 osoby.
 13. Za powstałe szkody materialne i nieprzestrzeganie Regulaminu konsekwencje ponosi osoba pobierająca klucze do pomieszczeń SCK.
 14. Na terenie SCK panuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających.
 15. W razie zaistnienia czy podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających na terenie SCK, Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby i personel SCK.

 

 

Każda osoba zainteresowana korzystaniem z pomieszczeń na terenie Studenckiego Centrum Kultury ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz podpisania oświadczenia o jego akceptacji.